REPUBLIQUE FRANCAISE
 Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku
Oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu a
kultúru

INSTITUT FRANÇAIS ALLIANCE FRANÇAISE
DELF
2004 DALF

Francúzske diplomy
DELF a DALF na Slovensku
2003-2004

Kutscherfeldov Palác, Sedlárska ul. 7 - 812 83 BRATISLAVA 1
tel. 02/ 59 34 77 35 - e-mail linguist@france.sk  - institut@france.sk

Cena, termíny

Jùn 2003 : výsledky


Diplomy DELF a DALF

Francúzsky inštitút v Bratislave (IFB), Francúzske aliancie a niekoľko jazykových škôl na Slovensku organizujú spoločne skúšky DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).

Ide o diplomy ...

... uznávané vo svete

Diplomy DELF a DALF známe a uznávané po celom svete vystavovuje francúzske Ministerstvo školstva. Tieto diplomy Vám umožnia dokázať, aká je Vaša úroveň francúzštiny, čo Vám značne môže pomôcť vo Vašom povolaní. Naviac, ak chcete študovať na univerzite vo Francúzsku a ste držiteľom diplomu DALF, budete oslobodení od vstupných jazykových skúšok.

... ktoré môžete skladať

podľa Vášho vlastného tempa

Tieto diplomy sa skladajú z jednotlivých častí (modulov), ktoré sa započítavajú. Každý modul predstavuje asi 100 hodín vyučovania francúzštiny a je nezávislý od ostatných modulov. Každý získaný modul Vám zostáva, aj keď nepokračujete ihneď v ďalších. Vďaka tejto flexibilnosti môžete získať Váš diplom postupne a kdekoľvek vo svete.

... sú atraktívne

Skúšky pozostávajú z hodnotenia komunikatívnosti a používajú sa v nich autentické materiály: články z tlače, nahrávky z rozhlasu alebo televízie.

... sú „šité na mieru"

DELF 1. stupeň - (od 100 do 400 hodín francúzštiny) s modulmi A1, A2, A3, A4 - je určený pre začiatočníkov. Získanie 1. stupňa DELF-u (všetky 4 moduly) alebo úspešné zvládnutie prístupového testu (TD), ktorý nahrádza všetky časti A1, A2, A3, A4, je nevyhnutné na zápis do DELF-u 2. stupňa.

DELF 2. stupeň - (od 500 do 600 hodín francúzštiny) s modulmi A5 a A6 je určený pre pokročilejších na zdokonalenie sa v oblasti francúzskej kultúry a reálií. Získanie DELF-u 2. stupňa alebo úspešné zvládnutie kontrolnej skúšky (CO), ktorá nahrádza všetky časti DELF-u 1 a DELF-u 2, je nevyhnutné na zápis do DALF-u.

DALF (viac ako 600 hodín francúzštiny) s modulmi B1, B2, B3, B4 zodpovedá zdokonaleniu sa v rôznych technikách komunikácie, pretože na tejto úrovni výuky sú už jazykové poznatky osvojené.


DELF 1. stupeň

A1 Všeobecné vyjadrovanie

(približne 100-125 hodín vyučovania francúzštiny)

Písomná časť (45 min., koef. 1,5): Napísať priateľský list podľa zadanej situácie, rozprávať o určitej súčasnej udalosti a sformulovať návrh.

Ústna časť 1 (20 min., koef. 1): Porozumenie zvukových záznamov.

Ústna časť 2 (15 min. + 20 min. prípravy, koef. 1): Rozhovor na tému z bežného života.

Vašou úlohou je:

A2 Vyjadrovanie predstáv a pocitov

(približne 200-250 hodín vyučovania francúzštiny)

Písomná časť 1 (30 min., koef. 1): Porozumenie vyjadrených názorov v jednoduchom texte s pomocou otázok.

Písomná časť 2 (45 min., koef. 1): Vyjadrenie vlastného názoru vychádzajúc z témy textu.

Ústna časť (10 min. + 15 min. prípravy, koef. 2): Predstavenie a obhájenie určitého stanoviska vychádzajúc z presného, jednoduchého textu. (Polemická veta alebo humorný obrázok).

Vašou úlohou je:

 • poznať hlavné slovesné časy a vedieť používať, ak to bude potrebné, podmieňovací spôsob a konjunktív v jednoduchých vetách.
 • vyjadrovať sa v jednoduchých a logických vetách.
 • rozumieť a vedieť používať slovnú zásobu a výrazy z bežného života potrebné pri vyjadrovaní svojich pocitov a pri obhajovaní vlastného názoru.
A3 Porozumenie textu a písomný prejav

(približne 300-400 hodín vyučovania francúzštiny)

Písomná časť 1 (45 min., koef. 1): Rozbor obsahu jednoduchého textu (každodenný život, aktuálne udalosti).

Písomná časť 2 (45 min., koef. 1): Napísať formálny list z problematiky bežného života.

Ústna časť (15 min. + 20 min. prípravy, koef. 1): Rozbor a predstavenie jednoduchého textu (bežný život, aktuálne udalosti).

Vašou úlohou je:

 • poznať hlavné časy a spôsoby vo francúzštine: oznamovací spôsob, konjunktív, podmieňovací spôsob, rozkazovací spôsob a neurčitok.
 • vyjadrovať sa logickým a zároveň dostatočne rozmanitým spôsobom.
 • ovládať slovnú zásobu bežnej francúzštiny.
A4 Praktické použitie jazyka a jeho fungovanie

(približne 300-400 hodín vyučovania francúzštiny)

 • Jedná sa o preverenie, či dostatočne ovládate štruktúry francúzskeho jazyka.

Písomná časť (1 h 30, koef. 1): Cvičenia na porozumenie textu a písomný prejav.

Ústna časť (30 min., koef . 1): Porozumenie zvukových záznamov.


DELF junior

Pre 8-rocné gymnázia (Prima-Kvarta) a ZŠ existuje DELF junior.

http://www.france.sk/junior


DELF 2. stupeň

TD Prístupový test na DELF 2. stupňa

Tento test nie je rovnocennou náhradou 1. stupňa DELF-u a neoprávňuje k vystaveniu diplomu. Napriek tomu umožňuje zapísať sa na skúšky DELF-u 2. stupňa bez obdržania diplomu 1. stupňa.

Písomná časť (1 h 30, koef. 1): Rozbor textu pomocou dotazníka.

Ústna časť (15 min. + 20 min. prípravy): Rozbor a predstavenie jednoduchého dokumentu (reklama, humorný obrázok).

A5 Francúzske a frankofónne reálie

(približne 500-600 hodín vyučovania francúzštiny)

Jedna z troch tém podľa výberu kandidáta: práca, štúdium, bežný život.

Písomná časť 1 (45 min., koef. 1): Rozbor textu pomocou dotazníka.

Písomná časť 2 (45 min., koef. 1): Osobné vyjadrenie sa k problému z textu (porovnávacia analýza).

Vašou úlohou je:

A6 Odborný prejav

(približne 500-600 hodín vyučovania francúzštiny)

Jedna z troch odborných oblastí podľa výberu kandidáta: humanitné a sociálne vedy, matematické vedy, zdravotné vedy.

Ústna časť (30 min. + 35 min. prípravy, koef. 1+1): Referát z popularizačného textu, následný rozhovor s členmi skúšobnej komisie, odpovede na dôležité otázky textu.

Vašou úlohou je:

 • ovládať pravidlá referátu: vybrať objektívnym spôsobom hlavné myšlienky a informácie, predstaviť ich adekvátnym spôsobom.
 • vedieť vyjadriť vlastný názor
 • odpovedať na otázky komisie.

DALF

(viac ako 600 hodín vyučovania francúzštiny)

CO Kontrolný prístupový test

Tento test ne je rovnocennou náhradou 2. stupňa DELF-u ale neoprávňuje k vystaveniu diplomu.
Napriek tomu umožňuje zapísať sa na skúšky DALF-u bez obdržania diplomu DELF.

V ústnej časti, tri odborné témy podľa výberu kandidáta: Humanitné a sociálne vedy, matematické vedy, zdravotné vedy.

B1 Porozumenie textu a písomný prejav

Písomná časť (2 h 30, koef. 2+1): Správa z vybraného textu a písomné odpovede na päť otázok týkajúcich sa textu (súčasné reálie).

Vašou úlohou je:

B2 Porozumenie ústneho prejavu

Ústna časť (20 min., koef. 1): Odpovedať na otázky dotazníka po dvoch opakovaných vypočutiach 4-minútového autentického zvukového záznamu týkajúceho sa súčasných reálií.

Vašou úlohou je:

Poznámka: V častiach B3 a B4, tri odborné témy podľa výberu kandidáta: humanitné a sociálne vedy, matematické vedy, zdravotné vedy.

B3 Porozumenie textu a ústneho prejavu z odbornej problematiky

Písomná časť (2 h 30 min., koef. 2+1): Zhrnutie (krátky obsah) 2 až 4 textov a odpovede na 5 otázok vychádzajúcich z textov.

Vašou úlohou je:

 • ovládať pravidlá zhrnutia ako slohového útvaru: porozumieť špecifickosti každého textu (jeho pôvod, charakter, zámer, organizácia), vyzdvihnúť spoločnú problematiku daných textov, nájsť hlavné myšlienky a informácie, porovnať a rozdeliť ich obsah; napísať súvislý a logický text vychádzajúc z týchto dokumentov adekvátnym spôsobom, dodržať predpísanú dĺžku textu.
 • napísať krátky členený text odpovedajúc na 5 otázok, ktorý vysvetľuje zámer textu, porovnáva dokumenty vo vzťahu s vedomosťami vo vybranom odbore, upresňuje alebo rozširuje problematiku témy, vyjadruje vlastný názor.

B4 Porozumenie ústneho prejavu a ústny prejav v špecializovanej oblasti

Ústna časť (35 min. + 40 min. prípravy, koef. 1, používanie slovníka dovolené): Referát vo vybranej oblasti s následným rozhovorom s členmi skúšobnej komisie.

Vašou úlohou je:

 • ovládať pravidlá referátu: uviesť referát upresniac jeho tému a zameranie Vášho zmýšľania, vyzdvihnúť dôležité body a organizáciu informácií, predstaviť hlavné názory, vybrať a zdôvodniť dané príklady, urobiť záver.

 • aktívne sa zúčastniť na rozhovore s členmi skúšobnej komisie, reagovať adekvátnym spôsobom na otázky komisie, obhájiť svoj postoj, objasniť na príkladoch a detailoch, znovu obnoviť alebo rozvinúť diskusiu.


Kontakt:

1. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

Kutscherfeldov palác, Sedlárska ul. 7 - 812 83 BRATISLAVA 1
e-mail: linguist@france.sk – tel. 02/ 59 34 77 35

Zodpovední: M. Alain SCHNEIDER, atašé pre jazykovú spoluprácu,
Mme Isabelle HERROU, pedagogická poradkyňa,
M. Didier CHABRAN, riaditeľ Oddelenia kurzov IFB

2. Banská Bystrica

Francúzska aliancia v Banskej Bystrici
Nám. SNP 14, PO Box 244 - 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
e-mail: banska.alliance@free.fr – tel. 048/ 41 5 41 20

Zodpovedný: M. Róbert MASCIOCCHI, pedagogický poradca a riaditeľ Francúzskej aliancie

3. Bratislava

Francúzsky Inštitút v Bratislave
Kutscherfeldov palác, Sedlárska ul. 7 - 812 83 BRATISLAVA 1
e-mail: institut@france.sk – tel. 02/ 59 34 77 39

Zodpovedný: M. Didier CHABRAN, riaditeľ Oddelenia kurzov - Mgr Andrea MACNIAKOVA (zápisy)

Štátna jazyková škola 1
Palisády 38 - 811 06 BRATISLAVA 1
e-mail: zab@1sjs.sk – tel. 02/ 54 41 06 80

Zodpovedná: Mgr Katarína ŽABKOVÁ, vedúca Oddelenia románskych jazykov

4. Košice

Francúzska aliancia v Košiciach
Jesenského 26 - 040 01 KOŠICE
– e-mail: bruno.boyer@france.sk

Zodpovedný: M. Bruno BOYER, jazykový atašé a riaditeľ Francúzskej aliancie – tel. 055/ 72 99 5 17

5. Žilina

Štátna jazyková škola 
Veľká okružná 24 - 010 01 ŽILINA – e-mail: sjsza@nextra.sk 

Zodpovedná: Pani Miroslava CHRASTINOVÁ, vedúca Oddelenia románskych jazykov – e-mail: mirchr@pobox.sk
tel. 041/ 23 30 90

Cena, termíny (2003-2004)

DELF Junior: 150 Sk (X4) – DELF 1: 400 Sk (X4) – TD-DELF: 400 Sk – DELF 2: 400 Sk (X2) – 
CO-DALF: 500 Sk – DALF: 500 Sk (X4)

Zápisy  

 • od 15/01/2003 do 01/02/2003 (DELF/DALF, TD, CO-DALF),
 • od 28/04/2003 do 13/05/2003 (DELF),
 • od 28/04/2003 do 19/05/2003 (CO-DALF),
 • od 28/05/2003 do 12/06/2003 (DALF) 
 • od 01/09 do 10/09/2003 (TD, CO-DALF)

Termíny skúšok

Téléchargement des bulletins d'inscription  :